Els serveis jurídics de Localret estan especialitzats en el dret de les telecomunicacions i ofereixen assessorament als ens consorciats en totes aquelles qüestions vinculades a l’exercici de les competències locals , en especial, les relatives al desplegament de infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques.

Principals línies d’assessorament:

  • Normativa sectorial de telecomunicacions
  • Requisits legals per a l’explotació de xarxes públiques i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per part de les administracions públiques. Xarxes WiFi municipals
  • Normativa municipal que afecti el desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques per part dels operadors. Règim d’intervenció administrativa municipal
  • Requisits i  tramitació municipal dels “plans de desplegament” dels operadors de comunicacions electròniques
  • Accés a infraestructures de titularitat municipal susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques
  • Tributació local dels operadors de comunicacions electròniques

Així mateix, en representació i defensa dels interessos municipals, des del serveis jurídics del consorci es fa seguiment de les diferents iniciatives normatives i regulatòries en matèria de telecomunicacions, amb incidència local, mitjançant la formulació d’al·legacions, observacions i propostes d’esmenes.

 • Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones:
 • Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.