Demarcació de Barcelona 

Serveis de Telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci Localret, els ajuntaments, consells comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona”  

Fruit dels bons resultats obtinguts en el procés anterior, el 6 de juliol del 2017, la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret van signar un nou conveni de col·laboració per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, donant continuïtat, així, a l’anterior contracte encara vigent. 

En total es van adherir a aquest procés 248 entitats, inclosa la pròpia Diputació de Barcelona i els seus organismes dependents.  

L’expedient de contractació i l’inici de la tramitació es va aprovar per acord del Consell d’Administració del Consorci Localret, de 20 de febrer de 2018, amb un pressupost de 38.803.287,62 euros, exclòs l’IVA, i una durada inicial de 48 mesos.

Demarcació de Barcelona 

Mitjançant el Decret de la Presidència núm. 2019/12, de 9 d’abril, es van adjudicar els lots 1 i 2 a l’empresa VODAFONE, per un període inicial de 48 mesos, prorrogables fins a un màxim de 24 mesos més, i per un import global de:

  • Lot 1– Serveis de comunicacions fixes de veu i dades:  21.083.946,87 €, exclòs l’IVA. El pressupost inicial de licitació va ser de 32.413.376,9 € i l’estalvi aconseguit en aquest lot ascendeix a  11.329.430,04€, exclòs IVA que és un 35% d’estalvi respecte al preu de licitació.
  • Lot 2– Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: 4.154.812,74 €, exclòs l’IVA. Amb un pressupost de licitació de 6.389.910,72 € es va aconseguir un estalvi en aquest lot de 2.235.097,98 €, exclòs IVA que és un 35% de l’import de licitació.

VODAFONE i el Consorci Localret van formalitzar el contracte del lot 2 el passat 27 de maig de 2019.

La contractació del Lot 1– Serveis de comunicacions fixes de veu i dades es va formalitzar el 30 d’octubre de 2019, un cop desestimat, per Resolució del TCCSP 322/2019, de 16 d’octubre, el recurs especial interposat per Telefònica de España, SAU, contra l’adjudicació d’aquest lot 1.

Proveïdors homologats