Normativa

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

RECURSOS

Accés a infraestructures físiques municipals

Novetat:

Model de conveni de col·laboració per a l’accés a infraestructures municipals susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques d’alta velocitat (adaptat a la LGTel 11/2022)

Comunicació de la CNMC 1/2021, de 20 de desembre, sobre la resolució de conflictes en matèria d’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat

Model de conveni de col·laboració per a l’accés a infraestructures municipals susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques d’alta velocitat

Normativa:

Directiva 2014/61/UE del Parlament europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat.

Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat.

Resolucions, informes i acords de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por el Ayuntamiento de Zumaia en relación con un convenio de colaboración con la Fundació GUIFI.NET y la concesión de una subvención para el despliegue de redes de fibra óptica en su municipio.

Resolución del conflicto de acceso interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A.U. frente al Ayuntamiento de Valencia.

Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de conflicto de acceso en relación con la renovación de una autorización de ocupación, interpuesta por ORANGE ESPAGNE, S.A. frente al AYUNTAMIENTO DE GANDÍA.

Resolución del conflicto de compartición de infraestructuras interpuesto por NOVATIO COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. contra el Ayuntamiento de Candelaria.

Resolución del conflicto entre D. JBG y el Ayuntamiento de Pinoso sobre denegación del permiso para la colocación de una instalación WiFi en una torre de comunicaciones municipal.

Resolución del conflicto entre el Ayuntamiento de Torelló y GUIFI.NET sobre las condiciones de acceso a infraestructuras susceptibles de alojar una red pública de comunicaciones electrónicas.