Normativa

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

RECURSOS

Contractació

Normativa

Europea:

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2014/18/CE.

Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.

Estatal:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

Autonòmica:

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació

Resolucions del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP)

Serveis de telecomunicacions:

Resolució 332/2019 del TCCSP.

Desestimació. Recurs especial interposat per TELEFÓNICA contra l’adjudicació del lot 1 del contracte de serveis de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, licitat pel CTTI.

Resolució 322/2019 del TCCSP.

Desestimació. Recurs especial interposat per TELEFÓNICA contra l’adjudicació del lot 1 del contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona, Localret, els ajuntaments, els consells comarcals i els seus organismes i/o entitats dependents, adherits al procés de contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Barcelona, licitat per Localret.

Resolució 41/2019 del TCCSP.

Estimació. Recurs especial de VODAFONE contra els plecs del contracte de serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Vulneració dels principis de neutralitat tecnològica i de concurrència en la configuració dels requeriments tècnics de la licitació.

Resolucions i informes de la CNMC

Serveis de telecomunicacions

Informe 136/2018 Contracte de serveis consolidats de telecomunicacions de l’Administració General de l’Esta i altres entitats públiques.

Informació relativa a l’activitat contractual del Consorci Localret

Perfil de contractant.

Més informació

Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

Nota sobre la tramitació dels procediments de contractació i la suspensió dels contractes vigents durant l’estat d’alarma (2020).

Guia per a la contractació electrònica dels ens locals (2020).