Normativa

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

RECURSOS

Tributació local dels operadors de telecomunicacions

Novetat

El Tribunal Suprem avala la taxa municipal per la utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local a les companyies que actuen en el sector de la telefonia fixa i d’accés a Internet | Consorci Localret.

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Quarta), de 27 de gener de 2021, que resol la qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal Suprem, d’acord amb l’article 267 TFUE, en el procediment entre l’Ajuntament de Pamplona i ORANGE ESPAÑA, SAU (assumpte C‑764/18).

Sentència Tribunal Suprem, de 29 d’abril de 2021, per la qual s’estima el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Mataró, contra la sentència de la Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Normativa

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Sentències

Recursos contra ordenances:

Sentència del Tribunal Suprem, de 15 d’octubre de 2012, relativa a l’ordenança fiscal de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de telefonia mòvil, de l’Ajuntament de Tudela (Navarra).

Sentència del Tribunal Suprem, de 10 d’octubre de 2012, relativa a l’ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, de l’Ajuntament de Santa Amalia (Badajoz)

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Sala Quarta, de 12 de juliol del 2012, «Directiva 2002/20/CE – Redes y servicios de comunicaciones electrónicas – Autorización – Artículo 13 – Cánones por derechos de uso y derechos de instalación de recursos». En los asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante resoluciones de 28 y 29 de octubre y 3 de noviembre de 2010, respectivamente, recibidas en el Tribunal de Justicia el 7 de febrero de 2011, en los procedimientos entre Vodafone España, S.A., y Ayuntamiento de Santa Amalia (asunto C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (asunto C-57/11), y entre France Telecom España, S.A., y Ayuntamiento de Torremayor (asunto C-58/11).

Documentació

Jornada Localret sobre la tributació local dels operadors de telecomunicacions, 13 de juliol de 2016.

Informe, de 30 de gener de 2013, relatiu a diverses questions plantejades per municipis membres del Consorci Localret respecte a la incidència de la Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 12 de juliol de 2012 (assumptes prejudicials acumulats C-55/11, C57-11 i C58-11) en les ordenances locals aprovades conforme a la proposta de redacció per a la submissió de les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil a la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic local del Consorci Localret.

Informe, de 30 d’octubre de 2012, relatiu a la incidència de la Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 12 de juliol de 2012 (assumptes prejudicials acumulats C- 55/11, C- 57/11 Y C -58/11) en les ordenances locals aprovades conforme a la proposta de redacció per a la submissió de les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil a la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local del Consorci Localret.

Ponència Los ingresos brutos procedentes de la facturación. Sr. Ignacio Casanovas Parella, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Barcelona. Ponència presentada a les jornades “La tributación de los servicios públicos liberalizados en el marco de lar eforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

Ponència La utilización de las redes fijas en la prestación del servicio de telefonía móvil. Sr. Antonio Artés, CU-DTSC. Universidad Carlos III de Madrid. Ponència presentada a les jornades “La tributación de los servicios públicos liberalizados en el marco de lar eforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

Ponència La tributación local de los servicios liberalizados. Sra. Immaculada Turu Santigosa, Tresorera de l’Ajuntament de Barcelona i Interventora del Consorci LOCALRET. IX Jornadas sobre gestión financiera de las Corporaciones Locales Fuerteventura, junio 2002.

Del monopolio a la libre competencia. La tributación local de los operadores de telecomunicaciones. J. M. Tejerizo.

Dictamen sobre la aplicación del régimen de precios públicos previsto en el articulo 45.2 de la Ley de Haciendas Locales a las empresas explotadoras de servicios de telecomunicación. J. Tornos – A. Agulló.

La fiscalidad local de las empresas de telecomunicaciones en la era del post-monopolio, la liberalización y la competencia; algunos elementos en orden a su reformulación por el legislador estatal. E. Malaret – M. Timon.

La tributación local de las empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones:las tatas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. P. Bujidos.

Dictamen del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona.