Normativa

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

RECURSOS

Administració digital

Ordenança tipus (Localret)

Ordenança tipus de Transparència i Administració digital 2021

Materials de la sessió telemàtica de presentació de la nova versió de l’ ”Ordenança tipus de transparència i administració digital” (15 de juny de 2021):

Actualització de l’Ordenança – tipus de transparència i administració digital
A càrrec d’Agustí Cerrillo i Martínez

Jornada: ‘Ordenança tipus de transparència i administració digital’

Normativa

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios Electrónicos

DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Guia. Aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals

Códigos electrónicos. Código de Administración Electrónica. Edición actualizada a 3 de mayo de 2013 BOE

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic als serveis públics

Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

Ordre GAP/570/2009, de 10 de desembre, per la qual s’estableix el procediment de tramesa de les actes i els acords dels òrgans de govern i administració dels ens locals al Departament de Governació i Administracions Públiques