Programari de còpies de seguretat (Backup)

El Consorci Localret va endegar el mes de març de 2023 la licitació de l’acord marc de subministrament, instal·lació i suport de programari de còpies de seguretat (backup) i servei gestionat de backup per a entorns professionals TIC.

En aquest acord marc s’han homologat les solucions de backup dels següents fabricants: Veeam, Commvault, Dell, HPE (Greenlake, Zerto), Arcserve, Veritas (Netbackup, BackupExec), HornetSecurity, Barracuda, KeepIt, Nakivo, Acronis CyberProtect, AireNetworks i Cohesity.

En aquest llistat trobareu els partners que han estat adjudicataris per a cadascuna de les solucions o fabricants.

Per cada contracte basat que s’hagi d’adjudicar, s’haurà de consultar per escrit totes les empreses capaces de realitzar l’objecte del contracte.

En la invitació s’adjuntarà un document de definició de l’abast del contracte en què s’indicarà la llicència o llicències a subministrar, el servei, el calendari d’execució i el pressupost màxim.

Programari de còpies de seguretat (Backup)

L’acord marc es divideix en els lots següents:

 • Lot 1 – Subministrament de llicències i serveis de manteniment de programari de còpies de seguretat.
 • Lot 2 – Servei gestionat i monitoritzat de còpies de seguretat.

L’acord marc tindrà una durada màxima de quatre anys: 

 • Dos anys de durada inicial.    
 • Dues pròrrogues d’un any

Lot 1 – Subministrament de llicències i serveis de manteniment de programari de còpies de seguretat

L’objecte del lot 1 inclou el subministrament de llicències o subscripcions de programari de recuperació i còpies de seguretat. Addicionalment també inclou serveis d’implantació d’aquest programari. 

S’inclouen en aquest lot les següents prestacions:  

 • Tasques de subministrament de llicències -compra o subscripció-,  instal·lació, configuració del programari. 
 • Assistència tècnica  per al desplegament del servei de recuperació i còpies de seguretat. 
 • Suport tècnic amb tasques de gestió de les llicències dotat d’un horari d’atenció telefònic comprès entre les 9.00h i les 14.00h (de dilluns a divendres) i adreça de correu electrònic per a consultes, incidències i peticions. 
 • Gestió del suport tècnic oficial per a accedir a l’assistència oficial del programari, gestió d’incidències, bugs o vulnerabilitats reconegudes pel fabricant del programari, així com accés a la base de dades del mateix per a resolució de dubtes. 
 • Formació als usuaris/operadors per a les entitats que ho requereixin amb un mínim de 2h de durada sense cost addicional, que podrà ser presencial o telemàtica. 

Les empreses podran oferir i detallar llicències i maquinari no contemplades anteriorment que siguin necessàries per a realitzar les tasques de recuperació i còpia de seguretat, com ara programari necessari per a migrar des d’un sistema anterior, maquinari d’emmagatzematge, electrònica de xarxa, etc. 

Lot 2 – Servei gestionat i monitoritzat de còpies de seguretat

L’objecte del lot 2 inclou la realització del servei totalment gestionat i monitoritzat de còpia de seguretat, incorporant totes els elements necessaris per a l’obtenció, administració i manteniment de les còpies de seguretat de l’entitat per part de l’empresa adjudicatària així com les incidències associades al servei. 

El termini per a la instal·lació i posada en marxa s’establirà als contractes basats i serà sempre inferior a 10 setmanes i serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la instal·lació i configuració de tot el maquinari i programari a més de les proves necessàries pel funcionament del sistema. 

S’estableixen una sèrie de acords de nivell de servei, que poden ser especificats als contractes basats de manera específica per a cada entitat, on es recull la categorització de les incidències -estàndard i crítica- així com el seu temps de resposta associat i penalitats en cas de incompliment. 

S’inclouen en aquest lot les següents prestacions:  

 • Llicenciament i espai d’emmagatzematge necessari. 
 • Gestió integral, suport i manteniment de l’entorn de còpies de seguretat. 
 • Monitorització 24×7 del servei i servei de guàrdia. 
 • Documentació de tot el sistema, equipament, xarxes internes i connexions externes. 
 • Comprovació de les tasques de còpia de seguretat i de l’estat dels components. 
 • Gestió d’incidències amb tercers. 
 • Manteniment preventiu i millora del servei. 
 • Elaboració d’informes de seguiment. 
 • Suport tècnic amb tasques de gestió de les llicències dotat d’un horari d’atenció telefònic comprès entre les 9.00h i les 18.00h (de dilluns a divendres) i adreça de correu electrònic per a consultes, incidències i peticions. 

Adjudicació de contractes basats 

Els contractes basats tindran una durada màxima de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues.  

Per a cada contracte que s’hagi d’adjudicar basat en l’acord marc (lots 1 i 2), s’haurà de consultar per escrit totes les empreses capaces de realitzar l’objecte del contracte. En resposta a la consulta, les empreses han de presentar una oferta, que ha de ser única. 

En la invitació s’adjuntarà un document de definició de l’abast del contracte, el calendari d’execució i el pressupost màxim.  

La licitació per a l’adjudicació dels contractes basats en l’acord marc ha de tenir lloc d’acord amb el procediment següent:    

 • Es concedirà un termini de, com a mínim, 10 dies hàbils per presentar les ofertes relatives a cada contracte basat.   
 • Les ofertes s’han de presentar per escrit i el seu contingut ha de ser confidencial fins al moment fixat per a la seva obertura.   
 • El contracte s’ha d’adjudicar al licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb el que disposa l’article 145, valorada segons els criteris que fixa l’acord marc.   
 • La notificació a les empreses no adjudicatàries de l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc es pot substituir per una publicació en el perfil de contractant. 

Adjudicataris

Adjudicació d’un contracte basat de lot 1

En cas que raons objectives, que s’hauran de justificar degudament a l’expedient del contracte basat, suposin la necessitat d’adquirir una determinada llicència de fabricant, es convidarà només a les empreses habilitades o autoritzades per comercialitzar aquesta llicència. En la invitació s’adjuntarà un document de definició de l’abast del contracte en què s’indicarà la llicència o llicències a subministrar, el calendari d’execució i el pressupost màxim.   

 

Si no hi ha cap raó objectiva que justifiqui la selecció prèvia de la llicència o llicències, l’òrgan de contractació estendrà la consulta a la totalitat dels empresaris que siguin part de l’acord marc. 

 

L’adjudicació es basarà en els criteris següents:  

 

Quan s’utilitzi un únic criteri, aquest haurà de ser el del preu ofert. La resta de criteris sempre s’acompanyaran del criteri preu.  

 

 • Preu ofert. Se li assignarà una puntuació d’entre 35 i 100 punts:  
 • Poden ser preus aplicables a un tant alçat. 
 • Poden ser preus unitaris referits a volumetria o ús (per TB transferit, per TB ocupat, per accessos requerits…). En aquest cas s’assignarà una puntuació ponderada a cadascun dels preus, d’entre els punts assignats al criteri.  

 

S’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació:  

 

Fórmula = [Puntuació assignada] * (preu de licitació – preu ofert) / (preu de licitació – millor preu ofert). 

 

 • Formació. Entre 10 i 40 punts.  
 • Es valorarà la durada i la modalitat de la formació: 
 • Durada: se li assignarà una ponderació del 50% dels punts assignats al criteri. 
 • Modalitat presencial: se li assignarà una ponderació del 50%. 
 • Modalitat en línia: se li assignarà una ponderació del 30%. 
 • Temps de resposta del centre de suport. Entre 5 i 20 punts. 
 • Inferior a 3h. laborables: se li assignarà el 100% dels punts assignats al criteri. 
 • Entre 3 i 6h. laborables: se i assignarà el 50% dels punts. 
 • Ampliació de l’horari laborable de suport (mínim de 9h a 14h). Entre 5 i 20 punts: 
 • Ampliació ± 6 hores: Se li assignarà el 100% dels punts assignats al criteri. 
 • Ampliació ± 3 hores: Se li assignarà el 50%.  
 • Eina de ticketing. Entre 5 i 15 punts. 
 • Es valorarà tenir una eina de ticketing per a la comunicació d’incidències. 
 • Termini d’execució de la implantació. Entre 5 i 10 punts. 
 • Es valorarà la reducció del termini d’implantació. 
 • Fórmula = [Puntuació assignada] * (termini màxim – termini ofert) / (termini màxim – millor termini ofert).  
 • Aquest criteri només es podrà utilitzar en el cas de contractes d’instal·lacions noves o amb canvi de fabricant. 

Adjudicació d’un contracte basat de lot 2

Puntuació obtinguda en l’acord marc per les empreses homologades en base als criteris d’adjudicació recollits als plecs (amb un màxim de 45 punts): 

Empresa

Ordre Especificacions tècniques
(20 punts)
Monitorització del servei
(15 punts)
Accions proactives manteniment
(5 punts)
Informes del servei gestionat
(5 punts)
Puntuació

 

OZONA

1 20 15 5 5

45

ID GRUP

2 18 14 4 5

41

ORANGE ESPAGNE

3 16 13 3 5

37

SPECIALIST COMPUTER
CENTRES

4 20 9 2 5

36

LOGICALIS SPAIN 5 14 9 4 5

32

Els contractes basats del lot 2 s’adjudicaran d’acord amb els criteris d’adjudicació següents:   

 •  40 % de la puntuació obtinguda en l’acord marc (veure taula anterior).   

 S’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació:   

 = 40 * (puntuació obtinguda en l’acord marc / valoració obtinguda en l’acord marc de l’oferta millor puntuada).   

 • 60 % de la puntuació, el preu ofert. 
  • Poden ser preus aplicables a un tant alçat. 
  • Poden ser preus unitaris referits a volumetria o ús (per TB transferit, per TB ocupat, per accessos requerits…). En aquest cas s’assignarà una puntuació ponderada a cadascun dels preus, d’entre els punts assignats al criteri.  

 S’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació:   

= 60 * (preu de licitació – preu ofert) / (preu de licitació – millor preu ofert).   

Presentació de l'Acord Marc de subministrament de solucions i serveis gestionats de backup