Seguiment, control i planificació dels contractes públics

El Consorci Localret va adjudicar el setembre de 2022 un acord marc per a l’adquisició d’una solució informàtica per al seguiment, control i planificació dels contractes públics. Un cop resolt, per part del TCCSP, el recurs especial interposat per una de les empreses licitadores, s’ha procedit a la formalització del seu contracte.

Així, Localret, en el marc de la facilitació de solucions digitals, que du a terme amb l’objectiu d’acompanyar els membres consorciats en la transformació digital dels seus municipis, posa a disposició dels ens locals una solució informàtica per al seguiment, control i planificació dels contractes públics.  

L’activitat contractual de les administracions públiques genera un enorme volum de dades, que dificulten fer un correcte seguiment i control de l’execució dels contractes públics. Aquestes dades són públiques, a través, principalment de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) i del Registre Públic de Contractes (RPC), però, amb caràcter general, les administracions públiques no les podem explotar fàcilment, o les explotem amb fulls Excel i/o amb llistats poc àgils. Els mitjans electrònics, informàtics o telemàtics són necessaris per processar (o estructurar) i analitzar aquestes dades o indicadors de la contractació. 

Seguiment, control i planificació dels contractes públics

La solució que Localret posa a disposició dels ens locals, a més de facilitar un seguiment i control dels contractes públics, a través d’un quadre de comandament que reflecteix tota l’activitat contractual, a partir de les dades ja publicades a la PSCP i al RPC, permet, entre altres funcionalitats, la generació d’indicadors i/o informes de situació de l’activitat contractual, que faciliten la presa de decisions estratègiques i millorar l’eficiència i eficàcia en la contractació pública, la generació automatitzada d’avisos predefinits; per exemple, de finalització del contracte, així com d’alertes, per exemple, de riscos contra la integritat de la contractació pública.

Proveïdors homologats

Preus

Habitants Preu any (exclòs IVA)
Fins a 500 800,00 €
De 501 a 2.000 (+ organismes autònoms, fundacions públiques, mancomunitats i consorcis) 1.750,00 €
De 2.001 a 10.000 4.600,00 €
De 10.001 20.000 (+ ACM i FMC i consells comarcals) 8.000,00 €
De 20.001 a 100.000 10.000,00 €
Més de 100.000 hab. (+ AMB i diputacions provincials) 18.000,00 €

 

Preu de subscripció de les societats mercantils:

Pressupost (societats mercantils) Preu any de subscripció (exclòs IVA)
Fins a 750.050,00 € 800,00 €
750.051,00 € a 3.000.000,00 € 1.750,00 €
3.000.001 a 15.000.000 € 4.600,00 €
15.000.001,00 € a 30.000.000,00 € 8.000,00 €
30.000.001 € a 150.000.000,00 € 10.000,00 €
Més de 150.000.000,00 € 18.000,00 €

 

Adjudicatària

NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU

Manuel Torrijos manuel.torrijos@nexus-it.es