Programari d’edició i disseny gràfic

Localret ha endegat la licitació d’un acord marc per al subministrament de programari d’edició i disseny gràfic al qual s’hi podran adherir els ens locals associats al Consorci.

Programari d’edició i disseny gràfic

L’objecte de l’acord marc és l’adquisició i la subscripció d’aplicacions d’edició i disseny gràfic. Les aplicacions s’agrupen en les tipologies de programari que es descriuen a continuació:  

 • Tractament d’imatges: Ha de permetre l’edició, retoc i muntatge d’imatges i fotografies en els principals formats existents.  
 • Tractament de vídeo: Ha de possibilitar l’edició de vídeos en els principals formats existents.  
 • Disseny gràfic: Ha de facilitar les tasques de creació i maquetació de continguts, com a mínim, en forma de gràfics, il·lustracions, logotips o icones en representació matricial o vectorial.  
 • Interfícies web: Ha de catalitzar la generació d’interfícies d’usuari amb llibertat de creació en l’àmbit web.  
 • Documents digitals .pdf: Ha de permetre visualitzar, generar i editar documents en format PDF.  
 • Altres editors de disseny gràfic: Han de ser editors d’elements que complementin les anteriors aplicacions (per exemple, creació d’elements per a xarxes socials, com banners o música, u altres publicacions)  

Addicionalment les empreses adjudicatàries han de proporcionar els serveis següents: 

 • Suport tècnic amb tasques de gestió de les llicències dotat d’un horari d’atenció telefònic comprès entre les 9.00h i les 14.00h (de dilluns a divendres) i adreça de correu electrònic per a consultes, incidències i peticions. 
 • Gestió del suport tècnic oficial per a accedir a l’assistència oficial del programari, gestió d’incidències, bugs o vulnerabilitats reconegudes pel fabricant del programari, així com suport 24×7, 365 dies/any, amb accés a l’assistència del propi fabricant. 
 • Pla de capacitació per a la utilització del programari o per a que el seu administrador pugui gestionar els usuaris i grups, les llicències, la protecció dels documents, i si s’escau, des de la consola d’administració de la plataforma proposada.  

 L’acord marc tindrà una durada màxima de quatre anys:   

 •  Dos anys de durada inicial.   
 • Dues pròrrogues d’un any.  

Empresa Producte/ Fabricant Percentatge de descompte
SEMIC – SERVICIOS MICROINFORMATICA SA Adobe 6,5 %
OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES SL Adobe 3,5 %
INETUM ESPAÑA SA Adobe 3 %

Adjudicació de contractes basats

Els contractes basats tindran una durada màxima de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues.  

Adjudicació d’un contracte basat  

L’adjudicació dels contractes que es basen en l’acord marc es poden efectuar sense nova licitació, a l’empresa adjudicatària de l’acord, o bé convidant a una nova licitació l’empresa adjudicatària: 

 •  Sense nova licitació:   

L’adjudicació dels contractes que es basen en l’acord marc es poden efectuar sense nova licitació, a l’empresa que hagi presentat la millor oferta, d’acord amb l’únic criteri del preu (més baix).   

 •  Amb nova licitació:   

L’adjudicació dels contractes que es basen en l’acord marc es poden efectuar amb nova licitació, convidant a les empreses adjudicatàries de l’acord marc perquè millorin la seva oferta inicial. L’únic criteris que s’ha de considerar és el preu.   

En la invitació s’adjuntarà un document de definició de l’abast del contracte, el calendari d’execució i el pressupost màxim.   

La licitació per a l’adjudicació dels contractes basats en l’acord marc ha de tenir lloc d’acord amb el procediment següent:   

 • Es concedirà un termini de, com a mínim, 10 dies hàbils per presentar les ofertes relatives a cada contracte basat.   
 • Les ofertes s’han de presentar per escrit i el seu contingut ha de ser confidencial fins al moment fixat per a la seva obertura.   
 • El contracte s’ha d’adjudicar al licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb el que disposa l’article 145, valorada segons els criteris que fixa l’acord marc.   
 • La notificació a les empreses no adjudicatàries de l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc es pot substituir per una publicació en el perfil de contractant. 

Proveïdors homologats

Adjudicataris - contactes

Empresa Contacte Cial. Correu electrònic Telf.
INETUM ESPAÑA SA Eduardo Conesa eduardo.conesa@inetum.com 610 511 116
OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES SL Alex Olmos / Daniel Rodríguez D. alex.olmos@seidor.com; drodriguezda@seidor.com 617 361 777
659 433 186
SEMIC – SERVICIOS MICROINFORMATICA SA Enric Vilalta evilalta@semic.es 973 280 800

Presentació de l'Acord Marc de subministrament de programari d'edició i disseny gràfic