Sistemes de lectura de matrícules OCR / ANPR

Amb la voluntat de facilitar solucions digitals als ens locals, el Consorci Localret inicia la licitació d’un acord marc per a la contractació de la prestació de serveis de redacció de projectes d’instal·lació de sistemes de lectura de matrícules OCR (Reconeixement Òptic de Caràcters) / ANPR (Automatic Number Plate Recognition), i direcció facultativa, la seva instal·lació i, si s’escau, el seu manteniment.Els destinataris d’aquest acord marc són totes les entitats que, durant la seva vigència, formin part del Consorci Localret, així com els seus ens dependents.

Sistemes de lectura de matrícules OCR / ANPR

Lot 1 – Redacció de projectes d’instal·lació de sistemes de lectura de 

matrícules (OCR/ANPR) i supervisió de la seva implantació 

L’objecte del lot 1 inclou els serveis de realització de projectes d’instal·lació i manteniment de sistemes de càmeres de lectura de matrícules (OCR/ANPR), així com la supervisió dels treballs necessaris per a la seva instal·lació i la validació dels sistemes mencionats. 

S’inclouen en aquest lot les següents prestacions: 

 • La redacció d’un projecte d’implantació i/o manteniment d’un sistema de càmeres de videovigilància i/o lectura de matrícules. 
 • La redacció del corresponent document a presentar a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC) del projecte redactat, incorporant al projecte redactat, o modificant-lo si s’escau, les observacions i/o comentaris que s’indiquin en l’informe preceptiu emès per la CCDVC. 
 • La supervisió de la instal·lació de càmeres de videovigilància i/o lectura de matrícules de conformitat amb el projecte redactat, incorporant les modificacions i/observacions incloses en l’informe preceptiu sobre l’autorització per instal·lar càmeres emès per la CCDVC. 

 

Lot 2 – Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules (OCR/ANPR) i/o el seu manteniment 

L’objecte del lot 2 inclou el subministrament i instal·lació de sistemes de càmeres de videovigilància i/o lectura de matrícules (OCR/ANPR), així com els seus elements complementaris que permetin obtenir les diverses configuracions en funció de les necessitats definides de cada organisme interessat, i/o el seu manteniment.  

 • Càmeres i sistema d’identificació de matrícules. 
 • Càmeres de videovigilància en via pública. 
 • Sistema de gestió i gravació d’imatges. 
 • Sistemes de monitoratge de les imatges. 
 • Sistema de distribució i connectivitat entre els elements de gestió i d’enregistrament i les càmeres. 
 • Comunicació amb sistemes de tercers o d’altres organismes. 

Conjuntament amb l’equipament i els seus elements complementaris es podran licitar i contractar manteniment i suport tècnic. 

Els projectes d’implantació s’han agrupat en les categories següents: 

 • Categoria 1: càmeres amb connexió a la policia local 

Càmera de videovigilància i/o lectura de matrícules amb connexió a la policia local. Les característiques concretes de les càmeres estaran definides en el projecte d’instal·lació. 

 • Categoria 2: software d’anàlisi d’imatges OCR

Característiques tècniques i descripció del software encarregat d’analitzar les imatges i extreure la informació necessària.

 • Categoria 3: sistemes de gestió, gravació i monitoratge d’imatges (VMS) 

Característiques tècniques i descripcio del sistema de gestió, gravació i monitoratge d’imatges. 

 • Categoria 4: càmeres amb connexió a Mossos d’Esquadra 

Càmera de lectura de matrícules amb connexió al servei de Mossos d’Esquadra. Les característiques d’aquestes càmeres hauran de complir l’Annex 1 de Mossos d’Esquadra. 

 • Categoria 5: manteniment a la finalització de la garantia 

Manteniment dels equips i sistemes a la finalització de la garantia. 

Les empreses licitadores poden donar resposta a qualsevol de les categories enumerades. Així es poden adaptar als requeriments específics de cada contracte basat i les necessitats de l’entitat adjudicatària, encara que aquesta no hagi fet esment explícitament a una categorització del projecte. 

Els projectes corresponents al lot 2 respondran a la tipologia “claus en mà”, incorporant tots els elements necessaris per a la instal·lació de cada càmera i la posterior explotació del sistema muntat. 

Proveïdors homologats

Llistat de proveïdors homologats Lot 1 - Redacció de projectes d’instal·lació de sistemes de lectura de matrícules (OCR/ANPR) i direcció facultativa

EMPRESA CONTACTE COMERCIAL MAIL TELF
BCN PROJECTA ASSOCIATS SL bcnprojecta@bcnprojecta.com 
EACOM, ENGINYERS I ARQUITECTES, CONSULTORS D’OBRES I MUNTATGES SA comercial@eacomsa.com

Llistat de proveïdors homologats Lot 2 - Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules (OCR/ANPR) i/o el seu manteniment

EMPRESA CONTACTE COMERCIAL MAIL TELF
ADELL BOLDE SEGURIDAD I SL PERE ARDIL CABASA pereardil@abseguridad.com 93 293 66 73
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL Luís Abraldes Fernández info@alphanet.cat 670269252
APLICACIONES ELÉCTRICAS ENE SA Montserrat Muñoz Faus montse.munoz@anconnect.com 932541551 / 609437877
COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS SA Salvador Prat prat@tradesegur.com 679 865 850
COVERT SECURITY SL Roberto Suárez rsuarez@covertsecurity.es 920 500 707 – Ext 2255
ELECNOR SEGURIDAD SL Vicenç Borràs Abril vicenc.borras@elecnor.com 649 954 914
INETUM ESPAÑA SA Eduardo Conesa Repulles eduardo.conesa@inetum.com 610 511 116
UTE ACISA LOCALRET Juan Campos Duró general@acisa.es 671 240 006
UTE ALTECH SOLUTIONS AND CONSULTING i CIM KOSMOS INTEGRAL Magda Méndez comercial@altech.es 935 019 844
UTE ALUVISA – ALUVISA SEGURIDAD (ALUMBRADOS VIARIOS SA i ALUVISA SEGURIDAD SLU) Carlos Guillamón oficina.tecnica@aluvisagrupo.com 93 711 94 61
UTE EYSA – UBERCROS (ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU i UBERCROS SEGURIDAD SL) Esteve Oró i Rigual eoro@eysaservicios.com 93 846 32 72 // 690 670 850
UTE SICE – SICE SEGURIDAD (SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SICE) i SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD SL (SICE SEGURIDAD)) Josep Lluís Egea González jlegea@sice.com 650 37 69 34

Adjudicació de contractes basats

Com a pas previ per a poder adjudicar un contracte basat dins de l’acord marc, les entitats interessades hauran d’adherir-se a l’acord marc mitjançant l’enviament del document “model d’adhesió a l’acord marc”. Un cop notificat per EACAT, es pot procedir a l’adjudicació del contracte basat.

Els contractes basats tindran una durada màxima de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues. 

L’adjudicació dels contractes que es basen en l’acord marc s’efectuaran amb nova licitació, convidant a les empreses adjudicatàries de l’acord marc.  

La licitació per a l’adjudicació dels contractes basats en l’acord marc (lots 1 i 2) ha de tenir lloc d’acord amb el procediment següent:  

 • Per cada contracte que s’hagi d’adjudicar es convidarà a la licitació totes les empreses part de l’acord marc. No obstant això, quan el contracte que s’hagi d’adjudicar no estigui subjecte a una regulació harmonitzada, l’òrgan de contractació podrà decidir, justificant-ho degudament a l’expedient, no convidar a la licitació la totalitat de les empreses, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. 
 • Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar les ofertes relatives a cada contracte basat. En funció de la complexitat de la sol·licitud, es podrà establir un termini més gran de presentació d’ofertes. 
 • Les ofertes s’han de presentar per escrit i el seu contingut ha de ser confidencial fins al moment fixat per a la seva obertura.  
 • El contracte s’ha d’adjudicar al licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb el que disposa l’article 145, valorada segons els criteris que fixa l’acord marc.  
 • La notificació a les empreses no adjudicatàries de l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc es pot substituir per una publicació en el mitjà determinat en els plecs reguladors de l’acord marc.  

Les empreses part de l’acord marc convidades a la licitació estan obligades a presentar una oferta vàlida en la licitació per a l’adjudicació del contracte basat, en els termes que fixa aquest plec. 

Adjudicació d’un contracte basat de redacció del projecte d’instal·lació i supervisió de la seva implantació (lot 1) 

 

Per a la contractació dels serveis de redacció d’un projecte corresponent al lot 1, s’adjuntarà a la invitació un document de definició de l’abast detallat de l’objecte del contracte, amb el detall suficient per tal que les empreses puguin fer la millor oferta ajustada. L’adjudicació es basarà en els criteris següents:  

 • 60 % de la puntuació obtinguda en l’acord marc en base als següents punts: 
 • Descripció del sistema proposat (14.1.1). 
 • Dades tècniques i descripció dels emplaçaments de les càmeres proposats en el projecte tipus (14.1.2). 
 • Proves d’acceptació i validació de la instal·lació (14.1.3). 
 • Experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar (14.2.2). 

 

EMPRESA LICITADORA 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.2.2 Total
BCN PROJECTA ASSOCIATS SL 19,00 25,00 12,00 7,00 63,00
EACOM, ENGINYERS I ARQUITECTES, CONSULTORS D’OBRES I MUNTATGES SA 21,00 25,00 14,00 10,00 70,00

 

Pel que fa al criteri “Preu màxim de redacció d’un projecte d’instal·lació de 8 punts d’un sistema de lectura de matrícules (OCR/ANPR) i supervisió de la seva implantació i/o, si és el cas, del seu manteniment”, les empreses han presentat l’oferta següent:

1. BCN PROJECTA ASSOCIATS SL:
– Preu base de redacció de projecte (amb instal·lació de càmeres i manteniment: 3.295,00€, exclòs l’IVA.
– Preu per punt de càmera: 340,00 €, exclòs l’IVA.
– Preu de projecte de manteniment: 1.940,00 €, exclòs l’IVA.

– Preu base de redacció + 8 * Preu per punt de càmera + Preu de projecte de manteniment = Preu ofert: 7.955,00 €, exclòs l’IVA.

2. EACOM, ENGINYERS I ARQUITECTES, CONSULTORS D’OBRES I MUNTATGES SA:
– Preu base de redacció de projecte (amb instal·lació de càmeres i manteniment: 10.400,00 €, exclòs l’IVA.
– Preu per punt de càmera: 1.500,00 €, exclòs l’IVA.
– Preu de projecte de manteniment: 6.000,00 €, exclòs l’IVA.

– Preu base de redacció + 8 * Preu per punt de càmera + Preu de projecte de manteniment = Preu ofert: 28.400,00 €, exclòs l’IVA.

 

S’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació: 

= 60 * (puntuació obtinguda en l’acord marc / valoració obtinguda en l’acord marc de l’oferta millor puntuada). 

 • 40 % de la puntuació obtinguda en l’acord marc en base als següents punts:  
 • Preu, fins a un màxim de 35 punts:  

Fórmula: = 35 * ((preu de licitació – preu ofert) / (preu licitació – millor preu ofert)).  

 • Termini d’execució, fins a un màxim de 5 punts:  

Es proposa atorgar 2,5 punts per cada setmana de millora del temps d’execució definit en el projecte, fins a un màxim de 5 punts. 

Adjudicació d’un contracte basat de subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules (OCR/ANPR) (lot 2) 

 

Per a la contractació del subministrament i la instal·lació del sistema de lectura de matrícules (OCR/ANPR) i, si s’escau, el seu manteniment, corresponent al lot 2, s’adjuntarà a la invitació el projecte d’instal·lació del sistema de lectura de matrícules (OCR/ANPR).  

Puntuació obtinguda en l’acord marc per les empreses homologades en base als criteris d’adjudicació recollits als plecs i a continuació exposats (amb un màxim de 100 punts):  

 • 14.3.1: Característiques i requeriments tècnics de les càmeres de videovigilància i/o lectura de matrícules amb connexió a la policia local 
 • 14.3.2: Característiques i requeriments tècnics del software d’anàlisi d’imatges. 
 • 14.3.3: Requeriments tècnics del sistema de gestió, gravació i monitoratge d’imatges (VMS). 
 • 14.3.4: Característiques i requeriments tècnics de les càmeres de lectura de matrícules amb connexió al servei de Mossos d’Esquadra. 
 • 14.3.5: Manteniment dels equips a la finalització de la garantia. 

 

EMPRESA LICITADORA 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.3.4 14.3.5 Total
UTE EYSA & UBERCROSS 19,00 18,00 19,00 20,00 19,00 95,00
COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, SA 19,00 19,00 19,00 19,00 16,00 92,00
APLICACIONES ELÉCTRICAS ENE, SA 19,00 20,00 19,00 15,00 15,00 88,00
ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL 18,00 20,00 20,00 11,00 15,00 84,00
UTE ACISA & ACISA SEGURIDAD 20,00 13,00 14,00 19,00 14,00 80,00
ADELL BOLDE SEGURIDAD I, SL 15,00 10,00 19,00 15,00 16,00 75,00
UTE ALTECH & KOSMOS 13,00 10,00 15,00 18,00 18,00 74,00
ELECNOR SEGURIDAD, SL 14,00 12,00 11,00 7,00 19,00 63,00
COVERT SECURITY, SL 14,00 13,00 12,00 11,00 9,00 59,00
UTE SICE & SICE SEGURIDAD 14,00 7,00 8,00 10,00 19,00 58,00
INETUM ELECTRONIC SECURITY, SA 9,00 6,00 9,00 15,00 13,00 52,00
UTE ALUVISA & ALUVISA SEGURIDAD 11,00 8,00 8,00 6,00 17,00 50,00

 

 L’adjudicació es basarà en els següents barems: 

 • 60 % de la puntuació obtinguda en l’acord marc en base als següents punts derivats de les criteris establerts i mostrats anteriorment. 

 S’aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació:  

= 60 * (puntuació obtinguda en l’acord marc / valoració obtinguda en l’acord marc de l’oferta millor puntuada).  

 • 40 % de la puntuació obtinguda en l’acord marc en base als següents punts: 
 • Preu, fins a un màxim de 35 punts:  

Fórmula: = 35 * ((preu de licitació – preu ofert) / (preu licitació – millor preu ofert)).  

 • Termini d’execució, fins a un màxim de 5 punts:  

Es proposa atorgar 2,5 punts per cada setmana de millora del temps d’execució definit en el projecte, fins a un màxim de 5 punts. 

En el cas que l’objecte de la licitació sigui únicament el servei de manteniment, el temps d’implantació serà de valoració opcional a l’adjudicació del contracte basat. Per la qual cosa, si no es valora,  el preu passarà a tenir un pes del 40 punts.

 

 L’adjudicació d’un contracte basat corresponent al lot 2 d’instal·lació de sistemes de lectura de matrícules (OCR/ANPR) requereix la prèvia elaboració del projecte corresponent que ha de definir amb precisió l’objecte del contracte. En el cas de que l’entitat adjudicatària disposi del projecte ja realitzat, aquest haurà de comprendre, almenys:  

 • Una memòria en què es descrigui l’objecte dels treballs, que ha de recollir els antecedents i la situació prèvia als treballs, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada, i es detallin els factors de tot tipus que cal tenir en compte.  
 • El projecte tècnic, pròpiament, amb el contingut que s’indica a la clàusula 4.1 del plec de prescripcions tècniques (PPT).  
 • Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels preus unitaris i dels descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne la valoració. El pressupost s’ha d’ordenar per treballs elementals, en els termes que s’estableixin per reglament.  
 • Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si s’escau, del temps i cost.  
 • Si s’escau, l’estudi (bàsic) de seguretat i salut, en els termes que preveuen les normes de seguretat i salut en les obres.  
 • Tota la documentació que estigui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari.  

 El projecte no haurà de fer referència a una fabricació o una procedència determinada, o a un procediment concret que caracteritzi els productes o serveis oferts per un empresari determinat, o a marques, patents o tipus, o a un origen o a una producció determinats.  

Sessió de presentació de l'Acord Marc de sistemes lectors de matrícules OCR/ANPR